Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Make The Next Step, gevestigd te Edam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 74537504..

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, tenzij dit door de wederpartij of ons schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2
Offertes
a. Een offerte voor een project kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangevraagd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
b. Donaties met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.
c. Bij het uitblijven van donaties, na de gevraagde offerte, kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.

Artikel 3
Volmachten
a. Enkel en alleen het bestuur –hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers– is bevoegd om in een overeenkomst bedingingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
b. Degene die namens de opdrachtgever optreedt wordt verondersteld daartoe door de opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 4
Wijziging in de opdracht
a. Indien de donateur, na het verstrekken van de opdracht, wijzigingen verlangt in de uitvoering dan moeten deze tijdig en schriftelijk aan ons worden aangeboden. Worden de wijzigingen mondeling gegeven dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
b. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid a en b van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 5
Betaling
a. Bij de totstandkoming van een overeenkomst wordt aan de opdrachtgever een projectrekening ter beschikking gesteld. Deze rekening staat open voor inleggelden en financiële donaties.
b. Inleggelden betreffen het bedrag dat minimaal per persoon dient te worden ingelegd. Dit bedrag is afhankelijk van de duur, soort en locatie van het project en wordt vooraf met de opdrachtgever vastgesteld. Donaties zijn gelden die door sponsors aan een project worden toegekend.
c. Het bedrijf dat een volledig project financieel steunt, dient minimaal 50% van de totale inlegsom minstens 3 maanden voor aanvang van het project op de projectrekening te hebben gestort.
d. Het restant van de inlegsom dient minimaal 1 week voor aanvang van het project te zijn gestort.
e. Bij niet tijdige betaling blijft de opdrachtgever in gebreke. Make The Next Step stelt u schriftelijk op de hoogte het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van in gebreke blijven. Make The Next Step heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
f. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang van het project tot stand komt, moet meteen de gehele som worden voldaan.
g. Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op de toegekende projectrekening van Make The Next Step o.v.v. de naam van het project.
g. Als er een donatie wordt gedaan na verrichte werkzaamheden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de laatste dag van deze werkzaamheden.
i. Indien na afloop van het project de projectrekening een batig saldo kent zal dit bedrag worden gereserveerd voor een volgend project van deze opdrachtgever. Indien niet binnen 1 jaar na afloop van het project een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan met deze opdrachtgever, zullen de gelden worden vrijgemaakt en ter beschikking komen. Zij zullen dan bij Make The Next Step worden opgenomen in de algemene post t.b.v. Uganda.

Artikel 6
Annulering door opdrachtgever
a. Annulering kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven, waarbij het poststempel als annuleringsdatum geldt. Bij annulering door de opdrachtgever zijn de volgende bedragen verschuldigd:
1. bij annulering vanaf het moment van officiële inschrijving tot 28 dagen voor aanvang van het project: de aanbetaling, zijnde minimaal 50% van de totale opdrachtsom. 2. bij annulering van 28 tot 7 dagen voor aanvang van het project: 75% van de totale opdrachtsom.
3. bij annulering van 7 dagen 0 dagen voor aanvang van het project: de totale opdrachtsom.

Artikel 7
Annulering en wijzigingen door Make The Next Step
a. Make The Next Step houdt zich het recht voor een project te wijzigen of te annuleren bij een overmacht situatie (b.v. stakingen, natuurrampen, politieke onrust, oorlog). Ook gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Make The Next Step aan de overeenkomst niet kan worden gevergd, vallen daaronder. Bij annulering volgt een restitutie van het betaalde bedrag, zonder recht op schadevergoeding.
b. Indien bovenomschreven situatie zich voordoet tijdens een project, dan is Make The Next Step verplicht zich in te zetten voor een veilige terugkeer. De kosten hiervoor zijn voor de project coördinator.
c. Alle projecten zijn afhankelijk van de heersende weersomstandigheden e.d. Make The Next Step heeft het recht om op ieder moment het project aan te passen zodra coördinator(en) gevaar lopen. Het niet (geheel) kunnen uitvoeren van het project als gevolg van bovengenoemde omstandigheden kunnen niet op Make The Next Step verhaald worden.

Artikel 8
Aansprakelijkheid van Make The Next Step
a. Make The Next Step is aansprakelijk indien het project niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, een en ander volgens de verwachtingen welke de donateur op grond van de opdrachtinformatie, de in Nederland geldende opvattingen en met inachtneming van alle redelijkheid mocht koesteren.
b. Make The Next Step is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet aan Make The Next Step of haar vertegenwoordiger(s) naar alle redelijkheid en volgens de in Nederland geldende wetten te wijten is.
c. Deelname aan projecten vindt altijd plaats op eigen risico van de coördinatoren en deelnemers

Artikel 9
Verzekeringen Iedereen die naar Uganda gaat om een project te coördineren of om mee te helpen, heeft een reis-, annulerings- en ongevallenverzekering afgesloten voor de duur van het project (inclusief de reisdagen).

[pdf]