De stichting ”Make The Next Step”

Download AcrobatReader 
 
 
 

Bedrijfsgegevens

Stichting MakeTheNextStep
Adres: Windmolen 30 A, 1135 KE, Edam
Mobiel nummer: 06 38 53 19 71
Banknummer: NL68ABNA0877786577
BTW-Nummer: 859939959B01
RSIN-Nummer: 8599.39..959
KVK-Nummer: 74537504 
 
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Make The Next Step, gevestigd te Edam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 74537504..

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, tenzij dit door de wederpartij of ons schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2
Offertes
a. Een offerte voor een project kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangevraagd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
b. Donaties met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.
c. Bij het uitblijven van donaties, na de gevraagde offerte, kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.

Artikel 3
Volmachten
a. Enkel en alleen het bestuur –hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers– is bevoegd om in een overeenkomst bedingingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
b. Degene die namens de opdrachtgever optreedt wordt verondersteld daartoe door de opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 4
Wijziging in de opdracht
a. Indien de donateur, na het verstrekken van de opdracht, wijzigingen verlangt in de uitvoering dan moeten deze tijdig en schriftelijk aan ons worden aangeboden. Worden de wijzigingen mondeling gegeven dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
b. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid a en b van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 5
Betaling
a. Bij de totstandkoming van een overeenkomst wordt aan de opdrachtgever een projectrekening ter beschikking gesteld. Deze rekening staat open voor inleggelden en financiële donaties.
b. Inleggelden betreffen het bedrag dat minimaal per persoon dient te worden ingelegd. Dit bedrag is afhankelijk van de duur, soort en locatie van het project en wordt vooraf met de opdrachtgever vastgesteld. Donaties zijn gelden die door sponsors aan een project worden toegekend.
c. Het bedrijf dat een volledig project financieel steunt, dient minimaal 50% van de totale inlegsom minstens 3 maanden voor aanvang van het project op de projectrekening te hebben gestort.
d. Het restant van de inlegsom dient minimaal 1 week voor aanvang van het project te zijn gestort.
e. Bij niet tijdige betaling blijft de opdrachtgever in gebreke. Make The Next Step stelt u schriftelijk op de hoogte het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van in gebreke blijven. Make The Next Step heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
f. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang van het project tot stand komt, moet meteen de gehele som worden voldaan.
g. Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op de toegekende projectrekening van Make The Next Step o.v.v. de naam van het project.
g. Als er een donatie wordt gedaan na verrichte werkzaamheden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de laatste dag van deze werkzaamheden.
i. Indien na afloop van het project de projectrekening een batig saldo kent zal dit bedrag worden gereserveerd voor een volgend project van deze opdrachtgever. Indien niet binnen 1 jaar na afloop van het project een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan met deze opdrachtgever, zullen de gelden worden vrijgemaakt en ter beschikking komen. Zij zullen dan bij Make The Next Step worden opgenomen in de algemene post t.b.v. Uganda.

Artikel 6
Annulering door opdrachtgever
a. Annulering kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven, waarbij het poststempel als annuleringsdatum geldt. Bij annulering door de opdrachtgever zijn de volgende bedragen verschuldigd:
1. bij annulering vanaf het moment van officiële inschrijving tot 28 dagen voor aanvang van het project: de aanbetaling, zijnde minimaal 50% van de totale opdrachtsom. 2. bij annulering van 28 tot 7 dagen voor aanvang van het project: 75% van de totale opdrachtsom.
3. bij annulering van 7 dagen 0 dagen voor aanvang van het project: de totale opdrachtsom.

Artikel 7
Annulering en wijzigingen door Make The Next Step
a. Make The Next Step houdt zich het recht voor een project te wijzigen of te annuleren bij een overmacht situatie (b.v. stakingen, natuurrampen, politieke onrust, oorlog). Ook gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Make The Next Step aan de overeenkomst niet kan worden gevergd, vallen daaronder. Bij annulering volgt een restitutie van het betaalde bedrag, zonder recht op schadevergoeding.
b. Indien bovenomschreven situatie zich voordoet tijdens een project, dan is Make The Next Step verplicht zich in te zetten voor een veilige terugkeer. De kosten hiervoor zijn voor de project coördinator.
c. Alle projecten zijn afhankelijk van de heersende weersomstandigheden e.d. Make The Next Step heeft het recht om op ieder moment het project aan te passen zodra coördinator(en) gevaar lopen. Het niet (geheel) kunnen uitvoeren van het project als gevolg van bovengenoemde omstandigheden kunnen niet op Make The Next Step verhaald worden.

Artikel 8
Aansprakelijkheid van Make The Next Step
a. Make The Next Step is aansprakelijk indien het project niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, een en ander volgens de verwachtingen welke de donateur op grond van de opdrachtinformatie, de in Nederland geldende opvattingen en met inachtneming van alle redelijkheid mocht koesteren.
b. Make The Next Step is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet aan Make The Next Step of haar vertegenwoordiger(s) naar alle redelijkheid en volgens de in Nederland geldende wetten te wijten is.
c. Deelname aan projecten vindt altijd plaats op eigen risico van de coördinatoren en deelnemers

Artikel 9
Verzekeringen Iedereen die naar Uganda gaat om een project te coördineren of om mee te helpen, heeft een reis-, annulerings- en ongevallenverzekering afgesloten voor de duur van het project (inclusief de reisdagen).

[pdf] 
 
 
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring Make The Next Step

Wij zijn blij met het vertrouwen dat je stelt in Make The Next Step. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Hierna laten we weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we die informatie verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Make The Next Step.
Houd voor ogen dat Make The Next Step niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website laat je weten de privacyverklaring te accepteren. Make The Next Step respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens
Make The Next Step verwerkt uitsluitend deze gegevens voor het organiseren van projecten:
Voor-en achternaam,
Geslacht en geboortedatum,
Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens,
Emailadres en telefoonnummer.

Communicatie
Wanneer wij een e-mail of andere berichten ontvangen is het mogelijk dat we die informatie bewaren. Soms vragen wij naar meer persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vragen te verwerken en de verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies en analytics
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wij maken gebruik van deze cookies:
– Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
– Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
– Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van hun Analytics-dienst. Make The Next Step gebruikt deze dienst om te rapporteren hoe de website wordt gebruikt en om de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken géén informatie voor andere doeleinden dan die zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben gekregen. Make The Next Step verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Uitnodigen voor bijeenkomsten – Op de hoogte houden van ontwikkelingen – Activiteiten op Facebook, Twitter en Instagram. Daar delen we foto’s, verhalen, ervaringen en vertellen we over de uitvoering van onze projecten.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Het bestuur en de vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden met en op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je een optie om je gegevens aan te passen of om aan te geven dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Als je de gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen kun je contact met ons op nemen via info@makethenextstep.nl

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je er vragen over hebt kun je altijd contact met ons opnemen:

Make The Next Step
Info@MakeTheNextStep.nl

[pdf] 
 
 
 

Beleidsplan Make The Next Step 2019-2024 & 2022-2026