De onderneming ”Make The Next Step”

 
Download gratis acrobat reader 
 
 
 

Bedrijfsgegevens

MakeTheNextStep
Adres: Windmolen 32 A, 1135 KE, Edam
Mobiel nummer: 06 38 53 19 71
Banknummer:
BTW-Nummer: 859939959B01
RSIN-Nummer: 8599.39..959
KVK-Nummer: 74537504 
 
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Make The Next Step, gevestigd te Edam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 74537504..

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, tenzij dit door de wederpartij of ons schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2
Offertes
a. Een offerte voor een project kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangevraagd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
b. Donaties met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.
c. Bij het uitblijven van donaties, na de gevraagde offerte, kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.

Artikel 3
Volmachten
a. Enkel en alleen het bestuur –hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers– is bevoegd om in een overeenkomst bedingingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
b. Degene die namens de opdrachtgever optreedt wordt verondersteld daartoe door de opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 4
Wijziging in de opdracht
a. Indien de donateur, na het verstrekken van de opdracht, wijzigingen verlangt in de uitvoering dan moeten deze tijdig en schriftelijk aan ons worden aangeboden. Worden de wijzigingen mondeling gegeven dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
b. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid a en b van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 5
Betaling
a. Bij de totstandkoming van een overeenkomst wordt aan de opdrachtgever een projectrekening ter beschikking gesteld. Deze rekening staat open voor inleggelden en financiële donaties.
b. Inleggelden betreffen het bedrag dat minimaal per persoon dient te worden ingelegd. Dit bedrag is afhankelijk van de duur, soort en locatie van het project en wordt vooraf met de opdrachtgever vastgesteld. Donaties zijn gelden die door sponsors aan een project worden toegekend.
c. Het bedrijf dat een volledig project financieel steunt, dient minimaal 50% van de totale inlegsom minstens 3 maanden voor aanvang van het project op de projectrekening te hebben gestort.
d. Het restant van de inlegsom dient minimaal 1 week voor aanvang van het project te zijn gestort.
e. Bij niet tijdige betaling blijft de opdrachtgever in gebreke. Make The Next Step stelt u schriftelijk op de hoogte het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van in gebreke blijven. Make The Next Step heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
f. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang van het project tot stand komt, moet meteen de gehele som worden voldaan.
g. Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op de toegekende projectrekening van Make The Next Step o.v.v. de naam van het project.
g. Als er een donatie wordt gedaan na verrichte werkzaamheden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de laatste dag van deze werkzaamheden.
i. Indien na afloop van het project de projectrekening een batig saldo kent zal dit bedrag worden gereserveerd voor een volgend project van deze opdrachtgever. Indien niet binnen 1 jaar na afloop van het project een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan met deze opdrachtgever, zullen de gelden worden vrijgemaakt en ter beschikking komen. Zij zullen dan bij Make The Next Step worden opgenomen in de algemene post t.b.v. Uganda.

Artikel 6
Annulering door opdrachtgever
a. Annulering kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven, waarbij het poststempel als annuleringsdatum geldt. Bij annulering door de opdrachtgever zijn de volgende bedragen verschuldigd:
1. bij annulering vanaf het moment van officiële inschrijving tot 28 dagen voor aanvang van het project: de aanbetaling, zijnde minimaal 50% van de totale opdrachtsom. 2. bij annulering van 28 tot 7 dagen voor aanvang van het project: 75% van de totale opdrachtsom.
3. bij annulering van 7 dagen 0 dagen voor aanvang van het project: de totale opdrachtsom.

Artikel 7
Annulering en wijzigingen door Make The Next Step
a. Make The Next Step houdt zich het recht voor een project te wijzigen of te annuleren bij een overmacht situatie (b.v. stakingen, natuurrampen, politieke onrust, oorlog). Ook gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Make The Next Step aan de overeenkomst niet kan worden gevergd, vallen daaronder. Bij annulering volgt een restitutie van het betaalde bedrag, zonder recht op schadevergoeding.
b. Indien bovenomschreven situatie zich voordoet tijdens een project, dan is Make The Next Step verplicht zich in te zetten voor een veilige terugkeer. De kosten hiervoor zijn voor de project coördinator.
c. Alle projecten zijn afhankelijk van de heersende weersomstandigheden e.d. Make The Next Step heeft het recht om op ieder moment het project aan te passen zodra coördinator(en) gevaar lopen. Het niet (geheel) kunnen uitvoeren van het project als gevolg van bovengenoemde omstandigheden kunnen niet op Make The Next Step verhaald worden.

Artikel 8
Aansprakelijkheid van Make The Next Step
a. Make The Next Step is aansprakelijk indien het project niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, een en ander volgens de verwachtingen welke de donateur op grond van de opdrachtinformatie, de in Nederland geldende opvattingen en met inachtneming van alle redelijkheid mocht koesteren.
b. Make The Next Step is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet aan Make The Next Step of haar vertegenwoordiger(s) naar alle redelijkheid en volgens de in Nederland geldende wetten te wijten is.
c. Deelname aan projecten vindt altijd plaats op eigen risico van de coördinatoren en deelnemers

Artikel 9
Verzekeringen Iedereen die naar Uganda gaat om een project te coördineren of om mee te helpen, heeft een reis-, annulerings- en ongevallenverzekering afgesloten voor de duur van het project (inclusief de reisdagen). 
 
 
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring Make The Next Step

Wij zijn blij met het vertrouwen dat je stelt in Make The Next Step. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Hierna laten we weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we die informatie verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Make The Next Step.
Houd voor ogen dat Make The Next Step niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website laat je weten de privacyverklaring te accepteren. Make The Next Step respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens
Make The Next Step verwerkt uitsluitend deze gegevens voor het organiseren van projecten:
Voor-en achternaam,
Geslacht en geboortedatum,
Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens,
Emailadres en telefoonnummer.

Communicatie
Wanneer wij een e-mail of andere berichten ontvangen is het mogelijk dat we die informatie bewaren. Soms vragen wij naar meer persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vragen te verwerken en de verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies en analytics
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wij maken gebruik van deze cookies:
– Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
– Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
– Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van hun Analytics-dienst. Make The Next Step gebruikt deze dienst om te rapporteren hoe de website wordt gebruikt en om de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken géén informatie voor andere doeleinden dan die zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben gekregen. Make The Next Step verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Uitnodigen voor bijeenkomsten – Op de hoogte houden van ontwikkelingen – Activiteiten op Facebook, Twitter en Instagram. Daar delen we foto’s, verhalen, ervaringen en vertellen we over de uitvoering van onze projecten.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Het bestuur en de vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden met en op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je een optie om je gegevens aan te passen of om aan te geven dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Als je de gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen kun je contact met ons op nemen via info@makethenextstep.nl

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je er vragen over hebt kun je altijd contact met ons opnemen:

Make The Next Step
Info@MakeTheNextStep.nl 
 
 
 

Beleidsplan Make The Next Step 2019-2024

    Bestuur:

  • Mirella Rikkers, voorzitter
  • Simon Rikkers, secretaris
  • Carlo Molenaar, penningmeester

 

    Oprichter:

  • Claudia Ros

 
 
 
Make The Next Step is gevestigd: Windmolen 32 A, 1135 KE te Edam 06 38.53.19.71

Visie:
In 2038 zijn in Masaka e/o Uganda drie van de zeven niet behaalde millennium doelen behaald:
Verbeteren van leefomstandigheden, het verminderen van kindersterfte en 50% van de kinderen maakt in ieder geval de basisschool af.
(in 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen hun handtekening gezet onder de “Millennium Development Goals Declaration”.
Deze verklaring benoemt zeven concrete doelen die in 2015 zouden moeten zijn behaald.
Dát is niet gelukt)

Missie:
Het welzijn, de leefomstandigheden en gezondheid van kinderen, gezinnen en ouderen bevorderen door inkomen genererende activiteiten te ontplooien waardoor individuen en gezinnen selfsupporting worden en zo hun eigen omstandigheden kunnen verbeteren.
Dit doet Make The Next Step door kennisoverdracht, het bieden van zorg, ondersteuning en financieel support.
Als meer gezinnen inkomen genereren, verbeteren de leefomstandigheden en is er geld om kinderen naar school te laten gaan en medische zorg te bieden.
Bovendien zorgt het ervoor dat de individuen en gezinnen niet (financieel) afhankelijk worden.

Kernwaarden:
Make The Next Step heeft vier kernwaarden die je terugziet in de communicatie, de activiteiten en de toekomstplannen:

Persoonlijk
De projecten in Uganda worden persoonlijk begeleid door een coördinator van Make The Next Step, alle projecten hebben een gezicht.

Authentiek
Make The Next Step werkt uitsluitend met lokale mensen.
Projecten die er nog niet zijn, worden door bedrijven en Make The Next Step besproken.

Vlot
Door Nederlandse coördinatie en jarenlange management ervaring, wordt er efficiënt gewerkt en worden logische stappen het eerst gemaakt. Oftewel: eerst denken en dan doen.

Stoer
Make The Next Step begint klein maar wil in een paar jaar uitgroeien naar een middelgrote onderneming.

Werkwijze:
Make The Next Step wil dat middelgrote Nederlandse bedrijven, fondsen en particulieren met dezelfde kernwaarden, zich committeren aan maatschappelijke projecten in Uganda.
Deze projecten zijn gericht op inkomen genererende activiteiten zodat de leefomstandigheden van individuen en gezinnen verbeteren.
Op het moment dat er een project wordt gestart, zal de oprichter in Uganda zijn om het project te coördineren.
Op deze manier wordt gegarandeerd dat het project succesvol zal worden afgerond en dat de lokale mensen verantwoordelijk zijn als het project is voltooid.
Vanuit Uganda wordt de voortgang gedeeld met de bedrijven, fondsen en particulieren die dit project mogelijk hebben gemaakt en de voortgang is ook op de website en/of Facebook pagina te lezen.
Hierdoor is transparantie gegarandeerd.
Na afloop behoort inzage in de exacte uitgaves tot de mogelijkheden.
Donateurs worden desgewenst vermeld op de website van Make The Next Step.
Daarnaast organiseert Make The Next Step, als daar vraag naar is, werkbezoeken voor bedrijven.

Wijze van werving:
Zowel bedrijven, fondsen als particulieren met dezelfde kernwaarden als Make The Next Step, kunnen een eenmalige donatie doen of zich voor een bepaalde periode committeren aan maatschappelijke projecten in Uganda.
Om (financieel) onafhankelijk te blijven, gaat Make The Next Step in principe geen langdurige of structurele overeenkomsten aan met subsidie verstrekkers of bedrijven.

SWOT analyse:
De oprichter van Make The Next Step is zeven keer in Afrika geweest (tweemaal Zuid Afrika, eenmaal Ethiopië en vijf keer Uganda) om daar te werken als vrijwilligster bij diverse projecten.
Deze projecten waren door lokale mensen opgezet waardoor zij heeft ervaren wat kennisoverdracht oplevert.

In 2017 heeft zij via Friends of Cepo met een medevrijwilliger een school geschikt gemaakt voor onderwijs in Masaka, Uganda waardoor (maart 2019) inmiddels ruim 45 kinderen nu goed onderwijs krijgen in een veilige omgeving en worden 8 kinderen vijf dagen per week opgevangen in het kinderdagverblijf.
Door het werk in Uganda, heeft zij het land en de inwoners goed leren kennen en heeft ervaren dat Uganda zich wil verbeteren.
Hierbij komt haar ervaring van 20 jaar interim manager goed van pas.
Bovendien heeft zij een betrouwbaar netwerk opgebouwd van zowel lokale mensen als (Nederlandse) CEO’s
Hierdoor zijn de lijnen kort en kan er, waar nodig, tijdig bijgestuurd worden.
Doordat de oprichter meerdere malen per jaar in Uganda is, kan zij vinger aan de pols houden bij afgeronde projecten.

Bij de start van Make The Next Step is er één kwetsbaar punt: de oprichtster is de enige coördinator voor de projecten.
Gedurende 2019 gaat Make The Next Step op zoek naar mede coördinatoren zodat meerdere en grotere projecten mogelijk zijn.
Ook zal Make The Next Step op zoek gaan naar vrijwilligers die zowel in Nederland als in Uganda een bijdrage kunnen leveren.
Deze vrijwilligers in Uganda ontvangen voor hun bijdrage een kleine vergoeding omdat zij het werk combineren met een parttime baan.

De organisatie
Make The Next Step heeft drie bestuursleden (een voorzitter, een secretaris en een penningmeester) die ieder maximaal één functie hebben binnen de organisatie.
De drie bestuursleden hebben een gelijk stemrecht en er wordt gewerkt vanuit meerderheid van stemmen.
Geen van de bestuursleden kan beschikken over het vermogen van de onderneming als ware het zijn of haar eigen vermogen.
Over het vermogen van de onderneming kan slechts door het voltallig bestuur worden beschikt, bij meerderheid van stemmen.
Make The Next Step heeft geen winstoogmerk.
Om uitvoering te geven aan het beleid, heeft het bestuur een directeur (de oprichter) in vaste dienst.
Zij geeft in tactisch, strategisch en operationeel opzicht uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde beleid en is daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de onderneming en voor de projecten.
Minimaal vier keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats van bestuur en directeur.
De directeur verantwoordt dan het ingezette beleid aan haar bestuur.
Waar nodig worden afspraken gemaakt over bijsturen of wijzigen van de beleidskoers en/of de projecten.
De directeur is de enige medewerker die in dienst is van de onderneming.
Bij het salaris is rekening gehouden met de zwaarte en verantwoordelijkheid van de functie.
De beloning dekt de vaste lasten, diverse verzekeringen (vrijwillige doorbetaling pensioen premie, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid), tickets en verblijfskosten tijdens de projecten in Uganda.
Het salaris van de directeur wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.
Het salaris hangt met name af van het aantal keer dat de directeur als project leider naar Uganda gaat en de kosten van de tickets en het verblijf.
De Nederlandse vrijwilligers en toekomstige (mede) projectleiders zetten zich vrijwillig in en ontvangen alleen een vergoeding voor eventuele reiskosten in Nederland en Uganda en telefoon/porto kosten.

Vermogen van Make The Next Step:
Voor het vermogen van de onderneming, zal er eind 2019 een financieel jaarverslag op de website worden geplaatst.
Aansluitend zal er ieder jaar een financieel jaarverslag worden geplaatst.
Omdat de onderneming net is gestart, is er geen sprake van vermogensbeheer.
Mocht de onderneming vermogen gaan opbouwen, dan zal dit worden geïnvesteerd in toekomstige projecten.

De projecten:
Een project kan in principe pas ten uitvoer worden gebracht als er voor het gehele project voldoende donaties zijn ontvangen.
Deze donaties komen van bedrijven en particulieren en eventueel andere gelden door externe partijen (fondsen), dan wel kunnen, in de toekomst door het bestuur toegevoegd worden aan een project.
Tweede kwartaal 2019 wordt gestart met een webshop. Via deze webshop worden sieraden, katoenen tassen en gebruiksvoorwerpen gemaakt door lokale mensen, verkocht.
De inkomsten vanuit de verkoop, gaan voor een deel naar de projecten die nog niet financieel zelfstandig zijn en de rest gaat naar MakeTheNextStep en wordt gebruikt voor toekomstige projecten.
Eventuele financiële meevallers kunnen worden gebruikt voor andere projecten en dit wordt gecommuniceerd met de donateurs/bedrijven.
Als een project moet worden afgebroken ivm veiligheid in het land of weersomstandigheden, zal er contact worden opgenomen met de donateurs en bedrijven.

Werkzaamheden:
Alle projecten zijn gericht op het genereren van inkomsten voor gezinnen en individuen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor individuen op hoge leeftijd.
Er wordt samengewerkt met CEPO (Community Empowering Project Organisation) die onder andere een kleine school hebben.
Met de verkoop van tassen die vanuit een naaischool worden gemaakt, wordt het schoolgeld voor families die dit financieel niet kunnen veroorloven, verlaagd.
De oprichter werkt sinds 2013 met deze lokale organisatie samen.

Toekomstige en te verwachten werkzaamheden:
Vanaf derde kwartaal 2019 tot eind 2019 wil Make The Next Step minimaal drie mensen aan zich binden die een aantal weken mee gaan om projecten te coördineren.
Hiervoor werft zij op social media en tijdens presentaties bij bedrijven.

Vanaf september 2019 gaat Make The Next Step contacten leggen met ROC’s in Noord Holland om de leerlingen en docenten van technische opleidingen te motiveren om mee te gaan naar Uganda om projecten te realiseren.
Ook is er al een contact met “de vliegende meubelmakers” en is er in de zomer van 2019 een overleg om een samenwerking in 2020 te bespreken.

Resultaten:
Meer gezinnen die inkomen genereren waardoor zij financieel onafhankelijk zijn en er voldoende geld is voor voedsel, medicatie en educatie. (wordt geregistreerd om resultaten bij te houden en in kaart te brengen)
14,9% van de mensen wereldwijd heeft te maken met extreme honger -> met name Afrika loopt hierin achter. Uganda 24,5%

Meer medicatie tegen malaria, longontsteking en diarree voor jonge kinderen.
Hoewel wereldwijd de kindersterfte met 41% is gedaald, sterven er in Uganda per jaar 131.000 kinderen aan malaria, longontsteking en diarree. Een derde van deze kinderen sterft door ondervoeding

Meer kinderen die in ieder geval de basisschool afmaken.
57% van de kinderen, wereldwijd, gaat niet naar school In Uganda is dat 4% maar 50% maakt niet eens de basisschool af en het analfabetisme onder volwassen is 30%

Doelstelling 2019-2021:
Twee extra coördinatoren die naar Uganda gaan (2019) en vijf in 2020 en 2021
In 2019 minimaal €25.000 aan donaties voor twee projecten.
In 2020 en 2021 minimaal €75.000 aan donaties voor vijf projecten per jaar.
De bedragen zijn na aftrek van het jaarsalaris van de oprichter. 
 
 
 

Statuten 
 
 
 

Jaarverslagen 
 
 
 

Vacatures

► Een webmaster die er samen met mij voor zorgt dat de website up to date blijft (deels ingevuld)
► Iemand die handig is met het bewerken van foto’s en inkorten van filmpjes (vacature ingevuld)
► Diverse mensen die het leuk vinden om met enige regelmaat te brainstormen over Make The Next Step.
► Een betrokken boekhouder/accountant die me kan voorzien van informatie en die uiteindelijk de boekhouding voor mij wil doen.

Wil jij graag je steentje bijdragen? Schroom niet en neem contact met me op!